Spółka

O spółce

Zmiana dotychczasowego obszaru działalności

Z dniem 31 marca 2016 r. spółka Variant S.A. zakończyła prowadzenie swojej pierwotnej działalności polegającej na zarządzaniu aktywną na rynku chemicznym, akcesoriów samochodowych oraz szyb samochodowych Grupą Kapitałową Variant S.A. Nastąpiło to poprzez sprzedaż udziałów i akcji spółek zależnych, które to transakcje zakończyły proces wygaszania działalności Spółki w ramach dotychczasowego sektora. W wyniku realizacji w dniu 7 kwietnia 2016 r. transakcji, na podstawie której spółka Murapol S.A. będąca holdingiem inwestycyjnym o profilu deweloperskim stała się jedynym akcjonariuszem Variant S.A., zapoczątkowany został proces przekształceń w Variant S.A. Celem zainicjowanych działań jest przystosowanie Spółki do wdrożenia nowego modelu biznesowego i strategii rozwoju. Tym samym Variant S.A. stał się częścią jednej z największych w kraju grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości, będącej liderem w zakresie budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych.

Z dniem 31 maja 2016 r. Variant S.A. zmienił firmę na ABADON REAL ESTATE S.A. rozpoczynając tym samym realizację nowej strategii rynkowej. Podjęte działania mają na celu stworzenie w ramach ABADON REAL ESTATE S.A. silnej grupy kapitałowej skoncentrowanej na świadczeniu kompleksowych usług deweloperskich i szeroko rozumianych usług wsparcia dedykowanych dla podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.
W ramach pierwszej fazy realizowanych działań planowane jest wniesienie do ABADON REAL ESTATE S.A. – w szczególności poprzez relokację z poziomu Murapol S.A. – udziałów i akcji podmiotów zależnych od Murapol S. A. (spółki: CROSS-BUD Sp. z o. o., MURAPOL ARCHITECTS DRIVE Sp. z o. o. oraz PARTNER S. A.) oraz sekcji biznesowych skupionych bezpośrednio w Murapol S.A., które skorelowane są ze wskazanym powyżej nowym zakresem aktywności ABADON REAL ESTATE S.A. W związku z powyższym procesem w początkowym okresie funkcjonowania Grupy Kapitałowej ABADON REAL ESTATE S.A. w ramach nowego modelu biznesowego podstawowe grono jej kontrahentów stanowić będą podmioty wchodzące w skład holdingu Murapol S.A., co związane jest z kontynuacją realizacji przez wskazane wyżej podmioty i sekcje biznesowe dotychczasowych projektów. W 2015 roku wskazane powyżej podmioty i sekcje biznesowe zaangażowane były we wdrażane dla podmiotów wchodzących w skład holdingu Murapol S.A. projekty dotyczące 112 obiektów o łącznej powierzchni PUM / GLA wynoszącej 275 tys. m2.

Strategia rozwoju i założenia nowego modelu biznesowego

Strategia rozwoju ABADON REAL ESTATE S.A. zakłada budowę wewnętrznej bazy operacyjnej umożliwiającej kompleksową realizację rozbudowanych projektów deweloperskich przy minimalizacji udziału podmiotów zewnętrznych. W szczególności nowa strategia Spółki zakłada koncentrację na 2 podstawowych elementach:
  • poszerzeniu zakresu oferowanych i świadczonych usług w celu stworzenia kompleksowej oferty dla podmiotów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych oraz w celu agregacji pionowego łańcucha marż,
  • wzroście wielkości portfela zleceń i poziomu jego dywersyfikacji, na co składa się w szczególności wzrost udziału zleceń realizowanych dla podmiotów nie powiązanych z Grupą Kapitałową Murapol S.A., ze szczególnym uwzględnieniem zleceń realizowanych dla zewnętrznych inwestorów finansowych oraz wzrostu ekspozycji na sektor nieruchomości komercyjnych.
W początkowym okresie realizacja powyższych celów oparta zostanie na segmentach operacyjnych, których łączna oferta obejmować będzie pełen cykl inwestycyjny od fazy koncepcyjnej, poprzez fazę realizacji, po fazę wyjścia z inwestycji. W ramach powyższych segmentów wyróżnione zostały:
  • usługi fazy wstępnej obejmujące w szczególności: analizę rynku, wycenę aktywów, audyt nieruchomości, akwizycję nieruchomości, projektowanie, procedowanie oraz budżetowanie i optymalizację projektów;
  • usługi fazy zasadniczej obejmujące w szczególności: generalne wykonawstwo, dostarczanie materiałów budowlanych i wykończeniowych, kontraktację, centralne zakupy, obsługę inwestycji, koordynację najemców, dozory wewnętrzne, kontrolę jakości, obsługę odbiorów i przekazań oraz obsługę reklamacji;
  • usługi fazy końcowej obejmujące w szczególności: facility management, marketing, sprzedaż lokali mieszkalnych, wynajem lokali mieszkalnych, komercjalizację lokali biurowych i handlowych oraz sprzedaż nieruchomości.
W kolejnych etapach rozwoju ABADON REAL ESTATE S.A. skoncentruje się ponadto na rozbudowie sieci sprzedażowej i bazy operacyjnej we wszystkich miastach zamieszkałych przez więcej niż 250 tys. osób oraz w wybranych miastach zamieszkałych przez ponad 100 tys. osób, a także na włączeniu do modelu biznesowego i struktur grupy segmentu wykonawczego obejmującego realizację kluczowych prac budowlanych.

Indywidualne modele kooperacji

Rozbudowane wewnętrzne kompetencje operacyjne w połączeniu ze wsparciem kapitałowym z poziomu holdingu Murapol S.A. pozwalają ponadto ABADON REAL ESTATE S.A. (poza realizacją bazowych usług) na kompleksową obsługę projektów deweloperskich kwalifikowanych do kategorii distressed asset. Dzięki możliwości zapewnienia Klientom pomostowego wsparcia finansowego w postaci mezzanine financing oraz w połączeniu z możliwością realizacji inwestycji w ramach programu partnerskiego przy współudziale Murapol S.A., ABADON REAL ESTATE S.A. posiada zdolność do kooperacji z kontrahentami nie dysponującymi poziomem środków finansowych wystarczających na samodzielną realizację lub dokończenie projektu.
Zarząd spółki
Michał Sapota - Prezes Zarządu

Michał Sapota posiada wyższe wykształcenie. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Opis przebiegu pracy zawodowej:
•    od 7 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie
•    od stycznia 2014 roku Prezes Zarządu Murapol S.A. w Bielsku-Białej, wcześniej, od 2009 roku do grudnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu Murapol S.A., w okresie 2009 - 2010 pełnił także funkcję Dyrektora Finansowego Murapol S.A.
•    od 2016 Prezes Zarządu     GPDP Finanse sp. z o. o. w Słupcy
•    od 2016 Prezes     Zarządu Murapol Biurowce sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2016 Prezes Zarządu     Media Deweloper.pl sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2015 Prezes Zarządu     Murapol LM sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2015 Prezes Zarządu     Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2015 Prezes Zarządu Murapol Piastów sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2015 Prezes Zarządu Murapol Asset Management S.A. w Bielsku-Białej
•    od 2015 roku Dyrektor MFM Capital Sari w Luksemburgu
•    od 2014 roku Prezes Zarządu Cross Bud sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2013 r. Prezes Zarządu Murapol Wola sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2012 r. Prezes Zarządu Murapol Garbarnia sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2012 r. Prezes Zarządu Murapol Architects Drive sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2012 r. Prezes Zarządu Murapol Projekt sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2012 roku Prezes Zarządu Partner S.A. w Bielsku-Białej
•    od 2011 r. Prezes Zarządu Murapol Czerwieńskiego sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2011 r. Prezes Zarządu Murapol Invest sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2011 roku Członek Rady Nadzorczej TS Podbeskidzie S.A.
•    od 2011 roku Prezes Zarządu Murapol Nowe Winogrady sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2011 roku Członek Zarządu Murapol & M Investment sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2010 Prezes Zarządu Home Credit Group Finanse i Nieruchomości sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2010 r. Wiceprezes Zarządu a od 2012 r. Prezes Zarządu Murapol Nord sp. z o.o. w Bielsku- Białej
•    w 2008 roku Członek Zarządu International Polymer Center sp. z o.o. w Krakowie
•    w latach 2006-2008 funkcja Głównego Księgowego oraz Dyrektora Finansowego Sanwil S.A. w Przemyślu
•    w okresie 2004 - 2006 funkcja Senior II w Ernst & Young sp. z o. o. w Warszawie (Oddział w Katowicach)
•    w latach 2000-2002 funkcja Księgowego, zaś w latach 2002-2004 funkcja Głównego Księgowego w Met-Prim sp. z o.o.
•     w okresie 1996-2000 funkcja księgowego w PPHU Gres-Bud Waldemar Sobolewski w Częstochowie.

Michał Sapota prowadzi począwszy od kwietnia 2010 roku jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Michał Sapota MS Business Consulting. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności Spółki.
Michał Sapota nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nikodem Iskra - Wiceprezes Zarządu

Nikodem Iskra posiada wyższe wykształcenie. W 2002 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz uzyskał tytuł magistra. W 2009 roku ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (numer wpisu KTB0527).

Opis przebiegu pracy zawodowej:
•    od 7 kwietnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu VARIANT S.A. w Krakowie
•    od października 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Murapol S.A. w Bielsku-Białej, wcześniej w okresie 2010 - 2013 prokurent samoistny Murapol S.A., wcześniej od 2007 do 2008 roku pracował na stanowisku prawnik - aplikant radcowski w Murapol S.A.
•    od 2016 Wiceprezes Zarządu Murapol Garbarnia sp. z o.o. w Bielsku-Białej
•    od 2016 prokurent Murapol Biurowce sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2016 prokurent Media Deweloper.pl sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2015 prokurent Murapol Staromiejskie Apartamenty sp. z o. o. w Bielsku-Białej
•    od 2013 roku prokurent samoistny Murapol Projekt sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
•    od 2013 członek zarządu Locomotive Management Limited w Nikozji (Cypr)
•    od 2006 do 2007 prawnik - aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego Marek Płonka w Bielsku-Białej
•    od 2003 - 2007 prawnik w Higiena System sp. z o.o. w Bielsku-Białej,
•    w 2002 roku prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Marian Wachowiak w Jaworznie.

Nikodem Iskra prowadzi począwszy od stycznia 2009 roku jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Nikodem Iskra. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności Spółki.

Nikodem Iskra nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Michał Feist - Wiceprezes Zarządu

Michał Feist posiada wyższe wykształcenie. W 2002 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz uzyskał tytuł magistra. W 2009 roku ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach (numer wpisu KTB0524).

Opis przebiegu pracy zawodowej:
•    od 7 kwietnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu VARIANT S.A. w Krakowie
•    od czerwca 2015 roku prokurent samoistny Murapol S.A. w Bielsku-Białej, wcześniej w okresie 2010 – 2012 i 2013-2015 pracował na stanowisku prawnik – radca prawny w Murapol S.A.
•    od 2011 Członek Rady Nadzorczej EXAMOBILE S.A. w Bielsku-Białej
•    od 2005 do 2010 Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego w Beskidzkich Fabrykach Mebli sp. z o. o. Bielsku-Białej
•    od 2004 do 2005 Członek Rady Nadzorczej Zakładu Narzędziowego „Ol-Nar” sp. z o. o. w Olkuszu  
•    od 2003 do 2005 Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego „EMALIA” S.A. w Olkuszu

Michał Feist prowadzi począwszy od 2010 roku jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Michał Feist. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności Spółki.
Michał Feist nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Rada Nadzorcza
Wiesław Cholewa - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Cholewa jest magistrem inżynierem budownictwa.
Opis przebiegu pracy zawodowej:

•    od 1994 roku związany ze spółką VARIANT S.A. jako współwłaściciel i członek Zarządu, a od roku 2011 członek Rady Nadzorczej Emitenta.
•    w latach 2001 – 2010 członek zarządu MURAPOL S.A. (dawniej Murapol Sp. z o.o.) a od 2010 członek Rady Nadzorczej tej spółki.
•    od 2003 do 2006 członek zarządu NORMA VARIANT sp. z o.o.
•    w 2014 roku objął funkcję prezesa Zarządu GLASS4CARS.PL, którą nadal sprawuje.
•    od 2016 roku pan Wiesław Cholewa działa również w zarządzie spółki QILIN Compliance sp. z o.o.
 
Powiązania rodzinne: Pomiędzy Wiesławem Cholewą, a innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych nie występują powiązania rodzinne.

Wiesław Cholewa prowadzi działalność gospodarczą nie stanowiącą konkurencji względem Spółki.
Wiesław Cholewa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Rafał Malarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Malarz posiada wyższe wykształcenie prawnicze. W 2009 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz uzyskał tytuł magistra, a w 2012 roku ukończył 3 letnią aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Opis przebiegu pracy zawodowej:
• od 26 września 2016 roku członek Rady Nadzorczej PARTNER S. A.
• od 26 września 2016 roku członek Rady Nadzorczej MURAPOL ASSET MANAGEMENT S. A.
• od 12 września 2016 roku członek Rady Nadzorczej MURAPOL S. A.
• od 27 kwietnia 2016 roku pełni funkcję prokurenta samoistnego w MIDVEST Sp. z o.o. CAVATINA Sp. z o.o., oraz 100 K Sp. z o.o.
• od września 2014 roku prowadzi, jako radca prawny, kompleksową obsługę prawną MIDVEST Sp. z o.o., CAVATINA Sp. z o.o., oraz 100 K Sp. z o.o.
• w okresie od 19 sierpnia 2013 roku do 30 marca 2016 roku pracował jako radca prawny w Dziale Realizacji Inwestycji MURAPOL S.A.
• wcześniej w okresie od października 2009 roku do sierpnia 2013 roku wykonywał pracę asystenta prawnego w Kancelarii Nowosielski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Rafał Malarz prowadzi począwszy od sierpnia 2013 roku jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Malarz. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec działalności Spółki. Rafał Malarz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Leszek Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Kołodziej posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlowej w Lipsku (Niemcy) na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem.

Opis przebiegu pracy zawodowej:
•    od 1994 roku związany ze spółką VARIANT S.A. jako współwłaściciel i członek Zarządu (do roku 2013), a od roku 2015 członek Rady Nadzorczej Emitenta.
•     w latach 2001 – 2005 członek zarządu MURAPOL S.A. (dawniej Murapol Sp. z o.o.) a od 2005 członek Rady Nadzorczej tej spółki.
•    od 2003 do 2006 członek zarządu NORMA VARIANT sp. z o.o.
•     w 2013 roku objął funkcję członka Zarządu NORMA GROUP DISTRIBUTION POLSKA sp. z o.o., którą sprawował do roku 2015.
•    od 2016 roku pan Leszek Kołodziej działa również w zarządzie spółki QILIN Compliance sp. z o.o.
 
Powiązania rodzinne: Pomiędzy Leszkiem Kołodziejem, a innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych nie występują powiązania rodzinne.
Jakub Kocjan - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Kocjan posiada wyższe wykształcenie. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1983.

Opis przebiegu pracy zawodowej:
•    od 2009 Prezes zarządu ATF Consulting sp. z o.o. oraz interim manager świadczący usługi dla klientów spółki
•    od 2012 do 2013 Członek Zarządu Forum Doradcy i Maklerzy S.A.(aktualna nazwa: Querton Dom Maklerski S.A.)
•    od 2012 do 2013 Prezes Zarządu SP Concept Store sp. z o.o.
•    od 2013 analityk / kontroler odpowiedzialny za nadzór spółek portfelowych i wycenę aktywów w spółce Advalue Doradztwo i Wyceny sp. z o.o.
•    od 2009 do 2013 analityk / kontroler odpowiedzialny za nadzór spółek portfelowych i wycenę aktywów w spółce Forum Konsulting
•    od 2007 do 2009 analityk ds. transakcji kapitałowych w spółce IPOPEMA Securities S.A.
•    od 2005 do 2007 specjalista ds. zarządzania aktywami w Domie Maklerskim Penetrator S.A.

Jakub Kocjan nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki.
Jakub Kocjan nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Artur Olejnik - Członek Rady Nadzorczej

Artur Olejnik posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Opis przebiegu pracy zawodowej:

•    od 2002 do 2005 pracował w Browarach  Polskich BROKSTRZELEC S.A. na stanowisku Asystenta, a następnie Kierownika Działu Finansowego.
•    w roku 2006 pracował jako Analityk Finansowy w Grupie Onet Sp. z o.o., a następnie jako Dyrektor Finansowy Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UJASTEK Sp. z o.o., gdzie organizował finansowanie na potrzeby przejęcia Centrum Medycznego Nowa Huta.
•    od roku 2007 związany z Emitentem, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych/Kontrolera Grupy VARIANT S.A., a dodatkowo w okresie od 09.2007 r. do 12.2008 r. jako Prokurent, a następnie Wiceprezes ds. Finansowych podmiotu zależnego DIPOL sp. z o.o.
•    od 2010 roku pełnił też funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto Pan Artur Olejnik w okresie ostatnich lat:
pełnił lub pełni funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach:
•    od 2008 do obecnie – członek rady nadzorczej Invest House sp. z o.o.,
był lub jest wspólnikiem w następujących spółkach:
•    od 2008 do obecnie – NEW LIGHT Doradcy A. Olejnik, K. Rawski sp.j.
•    od 2011 do oobecnie – członek zarządu BC Inter Media Sp. z o.o.

Powiązania rodzinne: Pomiędzy panem Arturem Olejnikiem, a innymi członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych nie występują powiązania rodzinne.

Artur Olejnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki.
Artur Olejnik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Walne zgromadzenia

Plik pdf Pelnomocnictwo-os.prawna WZA 20.05.2015 Pobierz plik
Plik pdf Pelnomocnictwo-os.fizyczna WZA 20.05.2015 Pobierz plik
Plik pdf Formularz WZA 20.05.2015 Pobierz plik
Plik pdf Liczba akcji WZA 20.05.2015 Pobierz plik
Plik pdf Projekty Uchwal WZA 20.05.2015 Pobierz plik
Plik pdf Ogloszenie WZA 20.05.2015 Pobierz plik

Raporty ESPI

Raporty bieżące 2016
Plik pdf Złożenie wniosku o zarejestrowanie akcji serii K w KDPW (41/2016) Pobierz plik
Plik pdf Zmiana statutu Emitenta (40/2016) Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu 40/2016 Pobierz plik
Plik pdf Zawiadomienie o bezpośrednim i pośrednim zmniejszeniu liczby posiadanych akcji Emitenta (39/2016) Pobierz plik
Plik pdf Załącznik nr 1 do raportu 39/2016 Pobierz plik
Raporty okresowe 2016
Plik pdf Skonsolidowany raport półroczny PS (25.08.2016) Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu półrocznego PS - Abadon Raport Bieglego Rewidenta z przegladu jedn. spr. fin. Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu półrocznego PS - Abadon Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu półrocznego PS - Abadon sprawozdanie Zarządu Pobierz plik
Plik pdf Załącznik do raportu półrocznego PS - Abadon oświadczenia Zarządu Pobierz plik
Zobacz wszystkie
Murapol S. A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (Polityka Plików Cookies). Kliknij "zgadzam się", aby ta informacja nie pojawiała się więcej.